Veelgestelde vragen kinderopvang en coronavirus

Vacature: Momenteel zijn er geen vacatures.
november 11, 2019

Afschaling noodopvang kinderen ouders cruciale beroepen

Oldebroek, 20 mei 2020

Alleen ouders die in de zorg werken kunnen vanaf 8 juni nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend.
De situatie is aangepast vanwege de volledige heropening van de dagopvang en gastouderopvang per 11 mei en de basisscholen en BSO op 8 juni. De noodopvang voor kinderen van ouders in de zorg buiten reguliere tijden blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekendnoodopvang daarna nog nodig is.

Alleen zorgpersoneel
De avond/nacht/weekendnoodopvang is vanaf 8 juni alleen beschikbaar wanneer 1 of 2 ouders in de zorg werken. Het gaat dan om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Ook zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen) hoort bij deze groep.

Noodopvang tot en met 7 juni
Tot en met zondag 7 juni 2020 blijven de regels rondom noodopvang van kracht, zoals deze al sinds medio maart gelden. Voor alle informatie daaromtrent verwijzen we naar de beschikbare informatie op onze webpagina Noodopvang en opvang kwetsbare kinderen en het VNG-forum toezicht en handhaving kinderopvang.

Financiering
Gemeenten blijven verantwoordelijke voor het organiseren en financieren van avond-, nacht, en weekendopvang. Noodopvang blijft tot 1 juli zonder extra kosten voor ouders.

Compensatie eigen bijdrage ouders na 11 mei

Oldebroek, 06 mei 2020

Compensatie tot maximum uurtarief door overheid

De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang (0-4 jaar), bso en gastouderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Compensatie boven het maximum uurtarief door Kinderopvang ROMI

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.

Buitenschoolse opvang
In principe vervalt deze boven-fiscale compensatie ook voor ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang.

Voor de BSO geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan kan Kinderopvang ROMI – op verzoek van de ouder – besluiten de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug te betalen. Dit wordt dan per individu bekeken.

Let op: De ouders ontvangen wel gewoon hun toeslag over de contracturen. Zij moeten dus hun contract ongewijzigd laten en de factuur volledig betalen.

Bron: Branche Kinderopvang

 

Corona update

Oldebroek, 6 mei 2020

De afgelopen weken waren er weinig veranderingen omtrent de kinderopvang en Corona. Maar vorige week was er weer een persconferentie en kregen we te horen dat de kinderopvang met ingang van 11 mei weer open mag gaan. (Dus tot 11 mei is de kinderopvang alleen geopend voor ouders met een cruciaal beroep.) Voor sommigen misschien best spannend voor velen ook wel een opluchting. En de kinderen zullen het geweldig vinden om weer naar de opvang te mogen gaan.

Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang weer open.
Voor het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal geldt dat de opvang zoals gebruikelijk kan worden afgenomen. Zonder tegenbericht rekenen we op de komst van uw kind(eren).
Ook de flexibele opvang dient u weer op de gebruikelijke manier door te geven via de app (voor donderdag 12uur voor de week erna). Uiterlijk 7 mei dient u de flexibele opvang door te geven voor de week erna.

Voor de buitenschoolse opvang geldt dat u opvang mag afnemen op de dagen dat uw kind ook naar school gaat. Mogelijk betekent dit dat u daardoor (tijdelijk) van werkdag verandert en dus op een andere dag opvang nodig heeft (op de dag dat uw kind ook naar school gaat). Om dit in kaart te brengen, verzoeken wij u voor maandag 4mei het formulier in de andere bijlage in te vullen en te mailen naar info@kinderopvangromi.nl.

Voor flexibele opvang op de BSO geldt ook dat u dat via de app kunt aanvragen. Mits u geen cruciaal beroep heeft, zal gekeken worden of u gebruik mag maken van de opvang conform de schooldagen van uw kind.

Voor wat betreft de financiële afwikkeling:

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze brief lichten we de uitwerking van de regeling toe en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

Factuur

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijg je vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaal je aan Kinderopvang ROMI.

Compensatie kosten

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur en voor buitenschoolse opvang € 7,02 per uur. De uurprijs voor de opvang is iets hoger dan het maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt. Een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via ons als kinderopvangorganisatie.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode van 16 maart tot en met 10 mei in één keer uitbetaald in juni of juli. Het verschil tussen de maximale vergoeding en ons uurtarief, zal in mei of uiterlijk juni door Kinderopvang ROMI aan u worden uitgekeerd. U zult begrijpen dat dit enige tijd kost om dit te verwerken. We hopen op uw begrip.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe de compensatie er uit gaat zien voor de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. Deze groepen ouders worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage via de gemeente. De VNG zal waarschijnlijk nog een handreiking voor gemeenten opstellen. Hier wachten we op. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Samengevat

Als u de factuur van maart en april hebt betaald dan krijgt u de eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos( de uren bovenop de gebruikelijke uren aangezien de toeslag ook doorloopt). Ouders die gebruik maken van de noodopvang, als dit meer uren zijn dan normaal, hoeven niets extra’s te betalen.
U hoeft niets te doen tenzij het inkomen daalt dan dient u dit door te geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl

 

 

Veelgestelde vragen kinderopvang en coronavirus

Oldebroek, 16 maart 2020

Het kabinet heeft maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Deze zijn erop gericht om sociale contacten te vermijden. Daarmee kunnen we samen de verspreiding van het virus remmen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de druk op de zorgsector verlaagd wordt en er voldoende zorgcapaciteit is voor de mensen die dat nodig hebben.

De aanvullende maatregelen van 16 maart t/m 28 april 2020 hebben ook een effect op de kinderopvang die gedurende deze periode gesloten zijn.

Mogelijk heb je daar vragen over. Deze proberen we op deze pagina zo goed mogelijk te beantwoorden.

De meest gestelde vragen hierover vind je hieronder.

 

Wat is het beleid voor (nood)opvang omtrent ouders met vitale beroepen van 16 maart t/m 28 april 2020?

De kinderopvang is dicht tot en met 28 april 2020. Alleen kinderen van wie één van de ouders een vitaal beroep heeft, kan terecht op de opvang.

Als in een gezin één ouder een vitaal beroep uitvoert, is wel het dringende verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Lukt dit écht niet, overleg dan met de medewerker klantenservice wanneer u reeds klant bent bij Kinderopvang ROMI. Bent u nog geen klant bij ROMI, neemt u dan contact op met de gemeente. Voor de gemeente Elburg kunt u dat telefonisch doen. Voor de gemeente Oldebroek kunt u de aanvraag via de website van de gemeente Oldebroek doen.

 

Wanneer werk ik in een vitale beroepsgroep?

Meer informatie over de kinderopvang en vitale beroepen tref je hier. De lijst van vitale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze vitale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.

 

Wij werken volgens de regeling Dienstverlening aan Huis, gelden dezelfde regels?

Ja, ook voor Dienstverlening aan Huis gelden deze regels

 

Wat als ik in een vitale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is de verspreiding van het virus te remmen. Hiervoor is het van belang om sociale contacten te beperken.

Als in een gezin één ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet anders kan, neem dan contact op met de kinderopvanglocatie( als u klant bij ons bent) of de desbetreffende gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

 

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een vitaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die werkzaam zijn in een vitale sector een beroep kunnen doen op opvang.

Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen.

Het uitgangspunt van het kabinet is om de verspreiding van het virus te remmen. Daarvoor is het van belang om (sociale) contacten te minimaliseren. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de vitale functies in onze maatschappij te ondersteunen in het bieden van kinderopvang, zodat zij deze vitale functies kunnen blijven uitvoeren.

 

Ik heb een vitaal beroep en mijn kind is ziek, mag het toch naar de noodopvang?

Kinderen die ziekteverschijnselen (niezen, loopneus, hoest of koorts) vertonen mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. Onze medewerkers hebben geen medische achtergrond. Wanneer een kind dergelijke verschijnselen vertoont, is de medewerker verplicht u te verzoeken het kind op te halen/te weigeren. Mogelijk is uw kind altijd verkouden of heeft het kind hooikoorts, ook dan zal de medewerker u moeten verzoeken het kind niet te brengen omdat zij geen medische achtergrond hebben en geen onderscheid kunnen maken wat de oorzaak is van het niezen/snotneus.

Lukt het niet om opvang te regelen en werk je niet in een vitaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

 

Een lid van mijn gezin heeft (milde) gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Per 23 maart heeft de overheid aangegeven dat bij ziekte van een gezinslid het hele gezin thuis blijft, met uitzondering van mensen die in de vitale sector werken. Mag ik mijn kind toch brengen?

Indien je in de vitale sector werkzaam bent en het echt niet anders kan, dan kan jouw kind terecht op de kinderopvang zolang deze zelf geen gezondheidsklachten heeft (als niezen, keelpijn, loopneus, hoesten of verhoging).


Ik werk in een vitale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus en/of licht hoesten). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, wanneer je kind (milde) klachten heeft als niezen, keelpijn, loopneus, hoesten of verhoging mag deze niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je eigen huisarts. Onze medewerkers hebben geen medische achtergrond. Wanneer een kind dergelijke verschijnselen vertoont, is de medewerker verplicht u te verzoeken het kind op te halen/te weigeren. Mogelijk is uw kind altijd verkouden of heeft het kind hooikoorts, ook dan zal de medewerker u moeten verzoeken het kind niet te brengen omdat zij geen medische achtergrond hebben en geen onderscheid kunnen maken wat de oorzaak is van het niezen/snotneus. We rekenen op u begrip.

 

Gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders kinderopvang/gastouderopvang compenseren?

Ja, deze toezegging is gedaan. De compensatie (men spreekt momenteel over het verschil tussen de maximale vergoeding en het uurtarief) zal worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode van 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. Dit kan betekenen dat ROMI zelf ook een bijdrage moet leveren aangezien het uurtarief, zoals bij alle kinderopvangorganisaties, hoger ligt dan de maximale vergoeding per uur.

Zodra bekend is binnen welke termijn de uitbetaling van deze compensatie plaats vindt, word je hierover geïnformeerd.

*Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Wij factureren structurele opvang vooraf, dat betekent dat je waarschijnlijk de factuur voor de maand maart en april al betaald hebt. Ook voor de maand april vragen wij je de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook je plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • Het ministerie werkt aan een regeling voor de compensatie voor het tarief dat ouders betalen bovenop het kinderopvangtoeslagtarief.

 

Waarom moet de factuur toch betaald worden?

Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Hier zijn een aantal redenen voor:

 • De overheid heeft de voorkeur voor een compensatie regeling waarin zo min mogelijk administratieve handelingen nodig zijn. Als de opvang niet betaald wordt, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat geeft een enorme administratieve druk op zowel de kinderopvangorganisaties als de Belastingdienst.
 • Je behoudt een plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Kinderopvangorganisaties zijn noodzakelijk en hebben de opdracht om de kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben noodopvang te bieden. Bovendien kan de kinderopvang geen gebruik maken van de werktijdverkorting. Wij dienen onze medewerkers hun gemiddelde werkuren door te betalen, ook al worden zij nu minder ingezet. Wij hebben deze inkomsten dus nodig om niet failliet te gaan. Daarnaast hebben we uiteraard ook nog onze vaste lasten van de huren; loonbelasting; pensioenen etc.
 • Wanneer je de opvang tijdelijk wilt stopzetten, heb je een maand opzegtermijn en wanneer je je kind dan weer wilt aanmelden, komt deze onderaan de wachtlijst. Je kunt geen rechten meer ontlenen aan de opvangdagen die je afnam.


Ik werk in een vitale beroepsgroep en mijn partner ook, waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik extra kosten maken wanneer ik meer opvang afneem dan gebruikelijk?

Nee, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Indien je in een vitaal beroep werkt, heeft de maatschappij jou op dit moment hard nodig.

Wel zullen de extra uren worden geregistreerd. Het blijft namelijk wel van belang dat onze pedagogisch medewerkers weten wie zij wanneer kunnen verwachten. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Indien je al kinderopvangtoeslag ontving, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je om je normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van extra kinderopvang, omdat je in een vitaal beroep werkt, geen extra kosten bij. Voor deze eventuele extra noodopvang (dus bovenop normale opvang) vragen wij wel ook een standaard formulier in te vullen, neem ook hiervoor contact op met onze klantenservice.

 

Ik maak gebruik van flexibele kinderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Wanneer je geen opvang afneemt, hoef je geen opvang te betalen. Maar je dient dan wel je toeslag aan te passen omdat je anders teveel toeslag ontvangt. Uiteraard zouden we het waarderen wanneer je aangeeft dat de gemiddelde aantal opvanguren die je normaliter afneemt, gefactureerd mogen worden, ook al maak je geen gebruik van de opvang. Hierdoor blijft Kinderopvang ROMI een gezonde onderneming. Bovendien wanneer je de toeslag stopzet, duurt het ongeveer 6-8 weken voordat u weer toeslag ontvangt. Mogelijk gaat de opvang na 28april weer open. Daarom adviseren we u dan het aantal uren te verlagen of een bericht te sturen naar info@kinderopvangromi.nl waarin u kenbaar maakt dat u wel graag een factuur ontvangt van de gemiddelde opvanguren per maand, ook al maakt u geen gebruik van de opvang.

Wanneer je een vitaal beroep hebt een extra opvang nodig hebt boven het gemiddelde van je uren, dan worden deze niet gerekend.

 

Kan ik de niet gebruikte dagen of dagdelen ruilen?

Nee. De kinderopvang is gesloten en alleen beschikbaar voor noodopvang dus alle niet gebruikte opvang vervalt en kan daardoor niet geruild worden.

 

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?

Je kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als één van de ouders/verzorgers werken in een vitale beroepsgroep. Als je kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze ook op de BSO terecht.

Hebben jullie geen van beiden een vitaal beroep, dan is er geen opvang mogelijk.

De VSO en BSO wordt in de gemeente Elburg aangeboden op 1 centraal punt waar ook de schoolgaande kinderen( van ouders met vitaal beroep) opgevangen worden die opvang tijdens schooltijden nodig heb. Dit vindt in Elburg plaats in Scola, Arent Toe Boecoplaan 40, 8081 VZ Elburg. Voor ’t Harde is dit het Kulturhus, Blerckweg 5, 8084EX, ’t Harde. Dit wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen de scholen, Prokino en Kinderopvang ROMI.

Voor Oldebroek geldt dat de opvang onder schooltijd door de scholen wordt verzorgd. De opvang voor VSO en BSO vindt plaats in onze locaties in Oldebroek, Van Asch van Wijcklaan 57. En in het IKC De Schaapskooi, Wezep Veluwelaan 8.

 

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingeregeld op de opvang om de verspreiding van corona te voorkomen?

Er is extra aandacht voor de gebruikelijke hygiënemaatregelen:

 • Regelmatig handen wassen
 • Niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog
 • We houden 1,5 meter afstand van de ouders.
 • Gebruik van papieren wegwerpzakdoekjes.
 • Wij schudden geen handen.
 • Ouders die kinderen op het KDV brengen/halen, mogen 1 voor 1 de groep op voor een korte overdracht. Ouders dienen alleen te komen.
 • Ouders die kinderen ophalen van de BSO worden geacht op de gang te wachten en middels kloppen op de deur kenbaar te maken dat zij er zijn.
 • Wanneer er alcoholgel bij de ingang van de locatie staat, wordt geacht dat ouders en zo mogelijk ook kinderen gebruik maken van deze gel.

 

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in vitale beroepsgroepen. Werk je niet in een vitaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 28 april 2020 thuis te werken (als dat kan). Overleg de mogelijkheden met je eigen werkgever.

 

Waar kan ik meer informatie vinden over het coronavirus Covid-19?

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website van het RIVM.

 

Kan ik opvang krijgen als in avond- of nachtdiensten heb?

Ja, dat kan als u een vitaal beroep heeft. U dient dit aan te vragen bij de gemeente waar u woonachtig bent. Het opvangen van kinderen in de avond en nacht zal voor de gemeente Oldebroek plaatsvinden bij SKO Wolthuisweg 5, 8091 EB Wezep. Dit wordt ook door medewerkers van SKO verzorgd. Kinderen die normaliter gebruik maken van opvang bij ROMI, zullen ook noodopvang krijgen van SKO.

Voor de gemeente Elburg vindt deze opvang plaats bij Ziezo, De Wimpel 2, 8081 JS Elburg. Dit wordt verzorgd door medewerkers van Prokino of Kinderopvang ROMI.

Worden kosten in rekening gebracht voor avond- en nachtopvang?

Nee, deze opvang is kosteloos zodat u uw werk in de cruciale sector kunt uitvoeren.

Inschrijven