Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen.
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal van Elburg, Oostendorp, Wezep en Oldebroek. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Het huishoudelijk reglement is opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de directeur of bij de voorzitter van de oudercommissie. Mail naar: info@kinderopvangromi.nl

Download Reglement oudercommissie  
Inschrijven